close menu

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Header Section

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Main Section

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Main Component

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ


16-1-1947
«... Ο Ταμίας κ. Μιχαλέττος γνωστοποιεί δωρεά εκ δρχ. 2.450.000 προερχομένης εκ της πωλήσεως συγγραμμάτων του Προέδρου κ. Ε. Παπαντωνίου δωρηθέντων εις την Εταιρείαν ...»


1-5-1947
«... Ο Πρόεδρος κ. Ε. Παπαντωνίου τονίζει ότι αι οικονομικαί απαιτήσεις ίνα ιδρυθεί Ερευνητικόν Ινστιτούτον ανέρχονται εις 10.000 $ ...»


23-10-1947
«... εγκρίνεται η είσοδος ως Τακτικού Μέλους ... του ποσού καθοριζομένου εκ τριών χρυσών λιρών ...»
«... ο Πρόεδρος ανακοινώνει δωρεά προς την Εταιρείαν εκ 960 δολλαρίων Η.Π.Α. προερχομένης εκ συναδέλφων των Η.Π.Α. ...»
«... προτείνει τον συνάδελφον κ. Πρ. Κυπριανίδη τιμής ένεκεν ως Επίτιμον Πρόεδρον της Εταιρείας ...»


10-6-1948
«... προτείνεται η μέσω του περιοδικού του Συλλόγου διαφήμιση του περιοδικού  ...»


25-11-1948
«... απαιτείται η χορήγηση συναλλάγματος εκ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας δια την αγοράν εξοπλισμού ...»
«... αποφασίζεται η αγορά δύο εδρών εκ των οποίων μία παιδοδοντική ...»


13-1-1949
«... συνιστά όπως τα μέλη μεριμνούν δια την συγκέντρωσιν ύλης δια το περιοδικόν  ...»


2-2-1949
«... να διαφημίζονται οδοντοτρίμματα (οδοντόπαστες) εις το περιοδικόν  ...»
«... πάντες αποκλίνουν υπέρ της ταχείας εγκατάστασης εις οίκημα και την ταχύτατην λειτουργίαν του ακτινογραφικού μηχανήματος ...»


27-5-1950
«... εφιστά την προσοχήν των Εταίρων δια την συγκέντρωσιν ύλης του περιοδικού  ...»
«... Εκλέγεται επιτροπή εκ των κ.κ. Κ. Βρότσου, Β. Πεζούλα, Χ. Χαραλαμπάκη με σκοπό την μέριμναν συγκέντρωσης επιστημονικής ύλης δια το περιοδικόν ...»


13-1-1951
«... ορίζεται βοηθός του Ταμίου  ...»
«... εκθέτουν τας απόψεις των δια την ανεύρεσιν διαμερίσματος  ...»
«... Αναθέτει εις τον κ. Η. Κούτσην ίνα προσκομίσει πληροφορίας σχετικά με ενοικίασιν διαμερίσματος  ...»


13-10-1951
«... κατόπιν ενεργειών αυτού επετεύχθη η χορήγησις δημοσιογραφικού χάρτου δια το περιοδικόν  ...»
«... προτείνει την πώλησιν των μηχανημάτων με σκοπόν συγκέντρωσιν χρημάτων δια την αγοράν οικήματος  ...»
«... προτείνει συγχώνευσιν του Δελτίου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του περιοδικού της Εταιρείας  ...»


27-10-1952
«... η εξεύρεσις  ύλης δια το περιοδικόν ήτο πάντοτε δυσχερής αλλά κατά τον τελευταίον καιρόν κατέστη έτσι περισσότερον προβληματική  ...»
«... προτείνει την αναστολήν έκδοσης του Περιοδικού  ...»
«... Η διακοπή της θα είναι λίαν δυσάρεστος αλλά και η συνέχισις προβληματική  ...»


30-10-1952
«... συνιστά αναστολήν έκδοσης του περιοδικού  ...»
«... Είτα λαμβάνει τον λόγον ο Καθ. κ. Ε. Παπαντωνίου όστις συμφωνεί με τα υπό του κ. Προέδρου λεχθέντα και θέτει εις ψηφοφορίαν το ζήτημα της διακοπής ή μη έκδοσης του περιοδικού. Υπέρ της διακοπής εψήφισαν οι κ.κ. Ε. Παπαντωνίου, Κ. Βρότσος, Γ. Μιχαλέττος, Δ. Σπυρόπουλος, Δ. Βογιατζής, Α. Αποστολίδης και Αν. Παπαδόπουλος. Κατά της διακοπής οι κ.κ. Μ. Μανωλιτσάκης, Ε. Πανταζοπούλου, Ι. Φρονιμόπουλος, Α. Αναστασιάδης, Η. Κούτσης, Β. Πεζούλας, Α. Βρότσος και Ι. Ζούκος. Πλειοψηφισάντων των υπέρ συνέχισης της έκδοσης ανατίθεται εις αυτούς αι φροντίδαι της εκδόσεως  ...»


30-10-1952
«... λέγει ότι μεγάλος αριθμός μελών δύναται να βλάψει την Εταιρείαν μέχρι και να τη διαλύσει  ...»


4-12-1952
«... διαμέρισμα εις ανεγηρομένην πολυκατοικίαν εις την συμβολήν των οδών Νίκης και Απόλλωνος εκ λιρών 500  ...»


21-1-1953
«... ετόνισε την ανάγκην της στενοτέρας συνεργασίας και ενότητος των μελών  ...»


26-1-1955
«... χαρακτηρίζει αυτά ως πενιχρά λόγω της ρευστότητος της καταστάσεως  ...»
«... ευχαριστεί τον κ. Η. Κούτσηβν δια τα αόκνους υπέρ του περιοδικού φροντίδας του  ...»
«... αλλά τα μέλη ανενδότως επιμένουν εις την εκ νέου συμμετοχήν του εις το Δ.Σ.  ...»


5-1-1956
«... διαμέρισμα επί των οδών Ακαδημίας και Κλεισόβης συνολικού εμβαδού 110 τ.μ. τιμής 820 χρυσών λιρών  ...»
«... προτείνει όπως οι κ.κ. Μ. Μανωλιτσάκης και Α. Βρότσος συνεχίσουν τας διαπραγματεύσεις  ...»
«... εψήφισαν υπέρ της αγοράς 15 παρόντες και κατά οι κ.κ. Μ. Μανωλιτσάκης, Α. Βρότσος και Α. Παπαδημητρίου  ...»


7-2-1957
«... εξηγεί διατί δεν προέβησαν εις την αγοράν του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας  ...»
«... ανακοινώνει ότι η περιουσία ανέρχεται εις 950 χρυσάς λίρας  ...»
«... Ο κ. Η. Κούτσης αναφέρει ότι κατά την παρελθούσαν διετίαν το περιοδικόν παρουσίασε κέρδη 43.000 δρχ.  ...»
«... κατ’ αρχήν συμφωνούν δι’ αγοράν επί της οδού Χαλκοκονδύλη διαμερίσματος  ...»
«... άπαντα τα μέλη συμφωνούν με την πρότασιν. Ο κ. Κ. Βρότσος παρακαλεί τον κ. Πρόεδρον όπως δεχθεί να παραμείνει τουλάχιστον μέχρι της αγοράς διότι ουδείς τούτου κατέχει καλλίτερον τον θέμα, εορτασθεί δε ούτω και η 10ετηρίας της Εταιρείας  ...»


22-2-1957
«... εξουσιοδοτείται εν λευκώ ο Πρόεδρος κ. Ε. Παπαντωνίου, όπως χειρισθεί περαιτέρω το θέμα της υπογραφής του συμβολαίου της αγοράς  ...»


24-4-1959
«... Ο διαχειριστής του περιοδικού κ. Η. Κούτσης εκθέτει τα των εσόδων-εξόδων του περιοδικού του οποίου οι συνδρομηταί ανέρχονται εις 550, και έχουν μειωθεί λόγω της έκδοσης του περιοδικού του Συλλόγου   ...»
«... Το ακίνητον επί της οδού Χαλκοκονδύλη 13 βρίσκεται ημιτελές λόγω χρεοκοπίας του κατασκευαστού  ...»

Β. Πεζούλας:         «Και άλλοι εξόδεψαν εξ ιδίων εις παρομοίας περιπτώσεις»
Α. Αντωνιάδης:        «Να ξοδέψουμε και να μπούμε μέσα»
Μ. Μανωλιτσάκης:     «Ακόμα και 200 λίρες συμφέρει να ξοδέψουμε»
Ι. Ζούκος:            «Εφ’ όσον υπάρχει εγγύησις των χρημάτων μας, να                     συνεχίσουμε»
Γ. Φίλιππας:        «Αν δεν φθάνουν τα υπάρχοντα χρήματα να προβούμε εις                 έκτακτον εισφοράν»
Γ. Μιχαλέττος:        «Αναβιβάζει τα έξοδα πολύ πάνω των προεκτεθέντων»


26-4-1961
«... Συνήλθεν η Γενική Συνέλευσις εν τω ιδιοκτήτω διαμερίσματι της Εταιρείας, Χαλκοκονδύλη 13  ...»
«... Αναφέρεται εις την πρώτην απώλειαν εκ των μελών, με τον θάνατον του Η. Κούτση του οποίου εξαίρει την υπηρεσίαν  ...»
«... προτείνει την λειτουργίαν του ακτινογραφικού μηχανήματος δια λογαριασμόν της Εταιρείας  ...»


28-3-1963
«... ευχαριστεί τα μέλη που προέβησαν εις δάνειον προς την Εταιρείαν  ...»
«... Ο κ. Φ. Μήτσης λέγει ότι ευρίσκεται εις πολύ καλήν κατάστασιν από κυκλοφοριακής πλευράς των συνδρομητών ανερχομένων εις 1300  ...»
«... απεφάσισε την οργάνωσιν κλινικών και εργαστηριακών επιδείξεων υπό μορφήν μετεκπαιιδεύσεως εις πτυχιούχους οδοντιάτρους  ...»


1-4-1965
«... αναφέρεται εις τα ετήσια μετεκπαιδευτικά μαθήματα άτινα έλαβον χώρα κατά τα δύο παρελθόντα έτη τόσον επιτυχώς  ...»


30-3-1966
«... Η Γενική Συνέλευσις απεφάσισεν την επανάληψιν των μαθημάτων ως κατά τας προηγούμενας περιόδους  ...»


22-6-1966
«... Ο Πρόεδρος κ. Χ. Χαραλαμπάκης θεωρεί σκόπιμον την μεταφοράν της Έδρας της Εταιρείας εις άλλην θέσιν  ...»
«... Ο Καθηγητής κ. Ε. Παπαντωνίου θεωρεί ότι η Εταιρεία πρέπει να στεγασθεί πλησίον του Πανεπιστημίου εις Γουδί  ...»
«... Αποφασίζεται η συγκρότησις επιτροπής από τους Μ. Μανωλιτσάκη, Γ. Μιχαλέττο και Σ. Συκαρά για τη μελέτη του προσφοροτέρου τρόπου μεταστέγασης της Εταιρείας  ...»


15-3-1967
«... Ο Πρόεδρος κ. Χ. Χαραλαμπάκης κατατοπίζει την συνέλευσιν επί της πωλήσεως του κτιρίου επί της Χαλκοκονδύλη 13 και της αγοράς νέου επί της οδού Μικράς Ασίας 70 και τονίζει το όφελος υπέρ της Εταιρείας τόσον εις χώρον όσο και εις χρήμα  ...»


6-3-1969
«... Ο Πρόεδρος κ. Γ. Φύλιππας αναφέρεται εις την απόφασιν οργάνωσης Μουσείου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ιστορίας  ...»


13-5-1970
«... αποφασίζεται η συνέχισις των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων  ...»


21-1-1971
«... προσήλθον εις Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού αυτής και προσαρμογήν αυτού συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 7/95/1.1.71 ‘περί σωματείων και ενώσεων’  ...»


29-3-1973
«... Κατ’ αρχήν ο Πρόεδρος κ. Φ. Μήτσης ανεφέρθη πρώτον εις τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα τα οργανούμενα υπό της Εταιρείας υπό την νέαν αυτών μορφήν ήτοι εις δύο χρονικά διαστήματα κατ’ έτος με θέματα αντιστοίχως θεραπευτικού και προσθετικού   ...»


19-5-1977
«... αποφασίζεται η διεύρυνσις της Εταιρείας ώστε να πληροί τας συγχρόνους απαιτήσεις δια διαλέξεις   ...»


22-3-1978
«... ο Γεν. Γραμματεύς της Εταιρείας κ. Β. Τσάτσας ο οποίος ανεφέρθη στη δραστηριότητα του περιοδικού ... ο αριθμός των τευχών που εκδίδονται ανέρχεται εις 2.500   ...»


28-3-1979
«... φέρεται προς έγκρισιν τροποποίησης του καταστατικού καθ’ ήν η Γενική Συνέλευσις εγκρίνει ομοφώνως   ...»


28-1-1981
«... ενημερώνεται το Δ.Σ. από τον κ. Τ. Κωσταρίδη γιατ η δραστηριότητα του περιοδοντικού τμήματος και ιδίως σχετικά με τις προσπάθειες εγγραφής του τμήματος σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Περιοδοντικής Εταιρείας   ...»


10-11-1981
«... αποφασίζεται η αλλαγή του περιοδικού σε σχήμα 21Χ29 εκ.   ...»


7-4-1982
«... οι εργασίες στο νέο περιοδικό θα αξιολογούνται από ειδικούς συναδέλφους ανώνυμα   ...»


23-3-1983
«... ορίζεται η τελευταία Κυριακή 29η Μαΐου για τη γιορτή της Εταιρείας  ...»
«... εγκρίνεται όπως τιμηθούν τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας και αναγραφούν τα ονόματά τους και αναρτηθεί η φωτογραφία τους  ...»
«... σχετικά με την ομιλία της κ. Μ. Σπυροπούλου και αποφασίζεται όπως ο τίτλος είναι: 35 χρόνια δράσης. Κληρονομιά και προοπτική;  ...»


30-3-1983
«... ορίστηκε Επιστημονικός Εκδότης με θητεία πενταετή   ...»


5-3-1984
«... ορίζεται Επιτροπή αποτελουμένη από τους Α. Ζαμάνη, Α. Αποστολόπουλο και Α. Αντωνόπουλο προκειμένου να μελετήσει το καταστατικό της Εταιρείας και προτείνει τας απαραιτήτους τροπολογίας   ...»


26-3-1985
«... ο μέσος όρος αναμονής για δημοσίευση στο περιοδικό ανέρχεται εις ένα έτος  ...»


22-4-1985
«... αποφασίζεται η αποστολή ψηφίσματος διαμαρτυρίας στον Υπουργό Υγείας κ. Γεννηματά σχετικά με το θέμα του περιοδικού  ...»


17-7-1985
«... αποφασίζεται η ανακαίνιση της αιθούσης  ...»


3-10-1985
«... εγκρίνεται η αποστολή της Κας Προέδρου προς τα μέλη σχετικά με τις ομάδες μελέτης  ...»


1-10-1986
«... Η Έκτακτη Γενική Συνέλευσις στο σύνολό της ενέκρινε το καταστατικό της Εταιρείας  ...»


26-10-1986
«... ορίστηκαν οι πρώτες τέσσερις ομάδες μελέτης επιστημονικών θεμάτων. Αυτές είναι της Περιοδοντολογίας, της Ορθοδοντικής, της Χειρουργικής Στόματος και της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής  ...»

«... προτείνεται ο θεσμός των Δοκίμων μελών  ...»

23-3-1987
«... την αναγόρευσιν σε Επίτιμι Μέλη των Τ. Αναστασιάδη, Α. Αποστολίδη, Γ. Μιχαλέττου, Α. Παπαδημητρίου, Ε. Πανταζοπούλου-Κούσουλα, Β. Πεζούλα, Δ. Σπυρόπουλου, Χ. Χαραλαμπάκη, Α. Σιούγα, Α. Παπαδόπουλου, Γ. Φίλιππα, Ε. Βορεάδη, Σ. Μαυράκη, Ζ. Ζωϊτόπουλου, Χ. Παπαδόπουλου και Α. Κρίκου  ...»


30-3-1987
«... αποφασίζεται να τιμηθούν 16 μέλη της Εταιρείας με τον τίτλο του Επιτίμου Μέλους και να τους χορηγηθεί τιμητικό δίπλωμα  ...»


14-9-1987
«... Έκτακτο Δ.Σ. λόγω του θανάτου του Επιτίμου Προέδρου της Εταιρείας Ε. Παπαντωνίου  ...»


30-3-1988
«... Η Εταιρεία έκανε μία σπουδαία εκδοτική πράξη με την έκδοση του Index  ...»
«... καινοτομίες της Εταιρείας αφορούν στην Ετήσια Γενική Εκπαίδευση  ...»
«... Στον κύκλο Διαλέξεων Βιολογίας του Στόματος  ...»


3-5-1988
«... αποφασίζεται η συμμετοχή στην έκδοση της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών για συμμετοχή στην έκδοση τιμητικού τόμου της Ιστορίας του ιατρικού τύπου  ...»


23-6-1988
«... αποφασίζεται να ανατεθεί στον Πρόεδρο της Εταιρείας Καθηγητή κ. Β. Τσάτσα η έκδοση του περιοδικού  ...»


23-1-1990
«... αποφασίζεται η αγορά  ...»
«... αποφασίζεται η αγορά  ...»
«... αποφασίζεται η αγορά  ...»


6-3-1990
«... αποφασίζεται η επισκευή  ...»
«... αποφασίζεται η αγορά  ...»


28-3-1990
«... χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή, περίοδο Άνοιξης της Εταιρείας  ...»


20-11-1990
«... γίνεται ενημέρωση σχετικά με τις προσπάθειες αναδόμησης του χώρου  ...»


1-4-1991
«... Γίνεται ευρεία συζήτηση σχετικά με την απόφαση αναδόμησης του χώρου της Εταιρείας  ...»


2-10-1993
«... βελτίωση των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων  ...»


9-2-1994
«... συζήτηση με θέμα το περιοδικό  ...»
«... ο εορτασμός των 50 χρόνων της Εταιρείας  ...»


16-3-1994
«... ενημερώνει για την αποστολή βοήθειας στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου  ...»


14-12-1994
«... αναγορεύονται Επίτιμα Μέλη οι Α. Τσούτσος, Α. Αποστολόπουλος, Ν. Δημητρίου  ...»

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Bottom info

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Home Section

ΔΩΡΗΤΕΣ

 LOGO NEODENT  6

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Home Section

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 

logo INTERMED

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

LOGO DGOI Tufts

 

 

 

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Home Section

ΧΟΡΗΓΟΙ

logo MAVRAIDOPOULOS NEW 11 apostolidis 10
 12 dental expert Logo ELUDRIL ELGYDIUM LOGO EMS
impladend LOGO PNG 24 southern implant Neodent Logo
 
logo IPM DENTAL Sadent banner