close menu

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Header Section

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Main Section

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Main Component

Η «Οδοντοστοματολογική Πρόοδος» δέχεται για δημοσίευση πρωτότυπες εργασίες, που αναφέρονται σε θέματα Oδοντιατρικής, βασικών επιστημών και επιστημών συγγενών με την Οδοντιατρική. Η δημοσίευση μίας εργασίας πρέπει να ακολουθεί το σύστημα συγγραφής βιο-ιατρικών εργασιών (Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals).


1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Κύριο Άρθρο
 2. Γενικά θέματα.
 3. Ανασκοπήσεις
 4. Ερευνητικές μελέτες
 5. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
 6. Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια, κλινικοπαθολογοανατομικές συζητήσεις
 7. Ιστορικά θέματα
 8. Πρακτικά θέματα

2. ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

Πρέπει, γενικά, να είναι σύντομο για όλες τις κατηγορίες, εκτός από τις ανασκοπήσεις και να μην ξεπερνά τις 15 δακτυλογραφημένες σελίδες σε διπλό διάστημα. Στις 15 σελίδες δεν περιλαμβάνονται: η βιβλιογραφία που δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40 παραπομπές, οι πίνακες και οι λεζάντες. Οι ανασκοπήσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 30 δακτυλογραφημένες σελίδες και τις 90 βιβλιογραφικές παραπομπές.
Ο Επιστημονικός Εκδότης έχει το δικαίωμα παρεμβάσεως σχετικά με την έκταση.

3. ΓΛΩΣΣΑ

Η γλώσσα να είναι νεοελληνική δημοτική χωρίς ακρότητες, με διατήρηση των επιστημονικών όρων και μονοτονικό σύστημα.
Ο διορθωτής του περιοδικού έχει το δικαίωμα να παρέμβει σχετικά με την όλη γλωσσική εικόνα του κειμένου.

4. ΔΟΜΗ

Δεδομένου ότι το περιοδικό ακολουθεί το σύστημα Vancouver, οι συγγραφείς μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες και από το δημοσίευμα της International Committee of Medical Journals Editors με τίτλο: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Br Med J 1982, 284: 1766-70.
Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το δημοσίευμα θα διαφέρει και η δομή του.

Πάντα όμως θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 1. Σελίδα τίτλου θα πρέπει να είναι η πρώτη σελίδα. Ο τίτλος πρέπει να είναι σύντομος, αντιπροσωπευτικός και κατατοπιστικός. Πιο συγκεκριμένα, η σελίδα αυτή να περιέχει: 1) τον τίτλο (μέχρι 12 λέξεις) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, 2) τα ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική και σε υποσημείωση το Εργαστήριο, την Κλινική, ή το Επιστημονικό Κέντρο από το οποίο προέρχεται η εργασία, ακόμη δε και τους ακαδημαϊκούς τίτλους και τις θέσεις των συγγραφέων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, 3) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το e-mail και το τηλέφωνο του συγγραφέα με τον οποία θα γίνεται η αλληλογραφία με το περιοδικό, 4) τον χαρακτηρισμό, σε ποια «κατηγορία» ανήκει η εργασία.
 2. Περίληψη: Πρέπει τόσο η ελληνική όσο και η αγγλική να κυμαίνεται από 300 έως 350 λέξεις. Πρέπει η ελληνική να είναι ταυτόσημη με την αγγλική από πλευράς περιεχομένου. Ανακεφαλαιώνει το στόχο(-ους) της εργασίας, το υλικό, τη μέθοδο, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.
 3. Λέξεις ευρετηρίου: Παρατίθενται 3 έως 8 λέξεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, οι οποίες και χρησιμοποιούνται στη σύνταξη του ευρετηρίου του περιοδικού. Οι λέξεις (όροι) αναγράφονται με την ίδια σειρά.
 4. Το κύριο μέρος της εργασίας που εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει.
  Στις ανασκοπήσεις π.χ. μπορεί να υπάρχουν εισαγωγή και διάφορα κεφάλαια, ανάλογα με το θέμα στο οποίο αναφέρεται. Σε ερευνητικές ή πειραματικές μελέτες θα πρέπει να υπάρχουν: εισαγωγή, σκοπός, υλικό και μέθοδος, αποτελέσματα ή ευρήματα, συζήτηση και συμπεράσματα.
  Στις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, θα πρέπει μετά από σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να παρουσιάζεται με λεπτομέρειες η περίπτωση και να ακολουθεί συζήτηση. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο θα γίνονται με αριθμός εντός παρενθέσεων.
 5. Η βιβλιογραφία παρατίθεται αριθμημένη σε ξεχωριστές σελίδες και με τη σειρά που αναφέρεται στο κείμενο (όχι κατ’ αλφαβητική σειρά). Οι βιβλιογραφικές παραπομπές από περιοδικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν το επώνυμο και το όνομα του συγγραφέα, το τίτλο της εργασίας, τον τίτλο του περιοδικού σε συντομογραφία, το έτος, τον τόμο, άνω και κάτω τελείες και τέλος, την πρώτη και τελευταία σελίδα της εργασίας π.χ. Barmes FP, Scott RJ. Surgical pathology of tumors of the mouth. Oral Surg 1978, 40: 185-290.
      Οι βιβλιογραφικές παραπομπές εντός κειμένου σημειώνονται με δείκτη.
 6. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ψηφιακές, υψηλής ανάλυσης και οπωσδήποτε έγχρωμες και να κατατίθενται σε μορφή αρχείου JPEG ή JPG και να έχουν σαρωθεί με ανάλυση τουλάχιστον 300 DPI. Πρέπει ακόμη να κατατίθενται οι φωτογραφίες τυπωμένες σε καλής ποιότητας χαρτί. Ανάλογα ισχύουν για τους πίνακες, τα σχεδιαγράμματα, τα ιστογράμματα.
 7. Οι λεζάντες να είναι σε ξεχωριστή σελίδα (ή σελίδες) και να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες. Η κάθε εικόνα και η αντίστοιχη λεζάντα της θα αριθμούνται με αύξοντα αριθμό και όχι αριθμό και γράμμα (π.χ. 1,2,3,4 και όχι 1α, 1β, 1γ, 1δ).
 8. Σε κάθε εργασία πρέπει να υπάρχουν έγχρωμες φωτογραφίες.
 9. Κατά την κατάθεση των κειμένων και του υλικού προς δημοσίευση ο πρώτος εκ των συγγραφέων υπογράφει το δελτίο υποβολής προς δημοσίευση αναλαμβάνοντας έτσι εξ ολοκλήρου την ευθύνη και για τους υπόλοιπους αναφερόμενους συγγραφείς.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στα Γραφεία της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, Μ. Ασίας 70, 115 27 Γουδή, Αθήνα.
Από την Γραμματεία της Εταιρείας θα εκδίδεται αμέσως δελτίο παραλαβής και θα δίνεται στον φέροντα ή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συγγραφέα. Τα κείμενα θα πρέπει να υποβάλλονται πάντοτε δακτυλογραφημένα σε διπλό διάστημα και περιθώριο τουλάχιστον 2,5 cm και να περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά με το κείμενο στοιχεία, δηλαδή περίληψη στην ελληνική, περίληψη στην αγγλική, ονόματα συγγραφέων και τίτλοι του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, λέξεις ευρετηρίου στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, βιβλιογραφία, εικόνες, πίνακες, λεζάντες για εικόνες, όλα αυτά σε δύο αντίγραφα. Επίσης, όλο το υλικό θα πρέπει να κατατίθεται και σε ψηφιακή μορφή (CD) όπου η πληκτρολόγηση των κειμένων θα είναι σε πρόγραμμα Word σε χαρακτήρες 12 στιγμών και διπλό διάστημα.

6. ΚΡΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Κάθε κείμενο που κατατίθεται για δημοσίευση στο περιοδικό αποστέλλεται για κρίση – αξιολόγηση σε δύο κριτές, οι οποίοι διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και πείρα και είναι σχετικοί με το θέμα. Μετά τη διαδικασία κρίσης η Επιτροπή Έκδοσης επικοινωνεί με το συγγραφέα για τα περαιτέρω. Στην περίπτωση όπου διατυπώνεται ανάγκη σημαντικών μετατροπών ή βελτιώσεων, ο Επιστημονικός Εκδότης αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τον συγγραφέα

7. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προτού γίνει η εκτύπωσή της, αποστέλλονται στον συγγραφέα τα δοκίμια στην τελική τους μορφή για μία τελευταία τυπογραφικά διόρθωση και έγκριση, χωρίς να είναι δυνατή, στη φάση αυτή, η μεταβολή του κειμένου. Ο συγγραφέας πρέπει να επιστρέψει τα δοκίμια αυτά σε τρεις ημέρες.

8. ΑΝΑΤΥΠΑ

Δεν διατίθενται.

9. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ.

10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  «Οδοντοστοματολογική Πρόοδος»

 1. Ο χρόνος και σειρά δημοσίευσης των μελετών είναι στην αποκλειστική ευχέρεια της Επιτροπής Έκδοσης και καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες του περιοδικού.
 2. Το φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνουν είναι της πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) των συγγραφέων.
 3. Σε περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση φωτογραφικού υλικού από άλλο δημοσίευμα είναι στην αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων να αναφέρουν τη βιβλιογραφική πηγή.
 4. Τονίζεται με έμφαση ότι το περιοδικό δέχεται προς δημοσίευση πρωτότυπα κείμενα και όχι αναδημοσιεύσεις.
 5. Όπου εμφανίζεται σε φωτογραφία πρόσωπο ασθενούς, ο Επιστημονικός Εκδότης δύναται να παρέμβει τοποθετώντας μαύρη ταινία μέχρι του σημείου που να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμο. Αυτό οφείλεται στον κανονισμό των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.
 6. Απόφαση και επιθυμία της Επιστημονικής Επιτροπής Έκδοσης αλλά και της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης γενικότερα, είναι η αναφορά στις βιβλιογραφικές παραπομπές και Ελληνικών δημοσιευμάτων ή του περιοδικού τύπου ή μονογραφιών οι οποίες βέβαια να καλύπτουν επιστημονικά τις προθέσεις του συγγραφέα.
 7. Το περιοδικό αποτελώντας χώρο επιστημονικής έκδοσης και έκφρασης των συναδέλφων οδοντιάτρων επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να δεχθεί προς δημοσίευση κείμενα φοιτητών ακόμη και εάν αυτοί συμμετέχουν σε δημοσίευμα με άλλους συν-συγγραφείς.

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Bottom info

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Home Section

ΔΩΡΗΤΕΣ

 LOGO NEODENT  6

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Home Section

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 

logo INTERMED 

 

 

 

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Home Section

ΧΟΡΗΓΟΙ

logo MAVRAIDOPOULOS NEW 11 apostolidis 10
 12 dental expert logo DENTOMEDICA LOGO EMS
logo ESTETIKA impladend logo PIERRE FABRE southern implant 
HUFRIEDY Sadent banner